Vaikuttaminen omassa kunnassa

Nuorena kuntalaisena voit osallistua ja vaikuttaa monella tavalla!

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kaikille 13-20-vuotiaille Lempääläläisille nuorille tarkoitettu avoin ja vapaaehtoinen vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa ja mm. antaa kannanottoja Lempäälän kunnan lautakunnille. Lisäksi Nuorisovaltuusto järjestää toimintaa ja on mukana tapahtumissa.

Katso lisää Nuorisovaltuuston sivulta!

Oppilaskunnat

Lempäälän kouluissa toimivat oppilaskunnat, joiden kautta voit päästä vaikuttamaan koulusi asioihin ja järjestämään toimintaa. Kysele opettajiltasi lisää!

Sääksjärven koulun oppilaskunnan ohjaajana toimii opettaja Minna Hankala-Vuorinen.

Hakkarin koulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lukuvuonna 2015-2016 Riikka Reini.

Lempäälän lukiolla toimii myös opiskelijakunta, jonka ohjaajana toimii Johanna Järä.

Kuntalaisaloite

Kuntalain (365/1995) mukaan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään, joten myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

kuntalaisaloiteprosessi

 

Aloite saa olla vapaamuotoinen, mutta sen teossa on hyvä huomioida muutamia asioita:

  • Aloite sisältää ehdotuksen tai esityksen asian etenemiseksi. (Huom! Mielipiteen tai palautteen voit antaa kunna nettisivuilla palautelomakkeella.)
  • Hyvä aloite on selkeä ja sisältää tiivistetysti perustelut ja faktat. Asian selventämiseksi voit liittää oheen esi-merkiksi kartan tai muun kuvan.
  • Otsikossa on näkyvissä, että kyseessä on kuntalaisaloite.
  • Aloitteessa on mukana yhteystiedot. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Kuntalaisaloitteen pääset tekemään klikkaamalla -> Kuntalaisaloite

Lähidemokratia-hanke

"Lähidemokratia teoriasta käytännöksi" on Lempäälän kunnan hanke, jossa luodaan koko kunnan kattavaa uutta toimintapaa kuntalaisen osallisuuden lisäämiseksi. Hankkeessa työskentelee projektisuunnittelija, vahvana taustatukena toimii Lempäälän kunnan lähidemokratiatoimikunta. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän esityksestä.

Hankkeen kuulumisia ja lisätietoa blogissa.

Comments are closed.