Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten

Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin sekä alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka  keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää  tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään  olevien tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon  otettuna, ettei nuori ole 7 b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.  Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten  estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja  yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä  nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan  viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Lähde: nuorisolaki 7b§ ja 7c§ (Finlex)

Comments are closed.